Tájékoztató a nemzetközi automatikus adóügyi információcseréről

Tájékoztatjuk, hogy a nemzetközi automatikus adóügyi információcsere megvalósítása érdekében, a biztosító köteles az Európai Unió tagállamaiban, illetve más OECD tagállamban adóügyi illetőséggel[1] rendelkező ügyfelei illetőségvizsgálatára, valamint a Nemzeti Adó – és Vámhivatal részére történő adatszolgáltatásra, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján (Aktv.).

 

A nemzetközi többoldalú megállapodás értelmében 2016. január 1-től kezdődően a biztosítónak vizsgálnia kell a biztosítási ajánlat aláírásakor, valamint a 2015. december 31-én már meglévő biztosítási szerződéseknél is a szerződő (ajánlattevő), valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a kedvezményezett (továbbiakban együtt: Ügyfél) OECD tagállami adóügyi illetőségét, a természetes és jogi személyeket egyaránt. Az átvilágítás részletes szabályait az Aktv. 1. sz mellékletének II-VII. pontja tartalmazza.

Az OECD tagállami kapcsolatra utaló információk és az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata alapján, továbbá az ügyfél adataiban történő változás esetén is szükséges az ügyfél illetőségvizsgálata.

OECD tagállami kapcsolatra utaló információk

  

Természetes személyek esetében:

 • tagállami állandó lakcím
 • tagállami levelezési cím
 • tagállami telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő tagállami lakcíme
 • rendszeres átutalási megbízás másik számlára
 • „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címre vonatkozó megbízás
 • ha az ajánlat felvétele során tagállami adókötelezettségről nyilatkozik


Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 • tagállami székhely
 • tagállami cégbejegyzési hely
 • más tagállami cím (pl. telephely)
 • tényleges tulajdonos tagállami illetőségű
 • ha a cég képviselője adóügyi szempontból tagállami illetőségűnek vallja a céget/szervezetet

Amennyiben a szerződő adóilletőségében változás következik be, akkor azt azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

A jelentéstételi kötelezettség kizárólag a tagállami adóilletőségű ügyfelek[2] visszavásárlási értékkel rendelkező biztosításaira terjed ki.

Ha a szerződő vagy a kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy rendelkezik OECD tagállami adóilletőséggel, köteles megadni a biztosító számára a külföldi adóazonosítót.

Az illetőségvizsgálat eredményéről a biztosító éves adatszolgáltatás keretében, minden adóévet követő év június 30-ig köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni az automatikus adóügyi információcsere teljesülése érdekében.

Az állami adóhatóság felé továbbított adatszolgáltatás tartalma (Aktv. 1.sz. melléklet I. Általános adatszolgáltatási szabályok):

 • a jelentendő biztosítás szerződőjének, kedvezményezettjének neve, címe, az illetősége szerinti tagállama vagy más állama, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), továbbá magánszemély esetében születési helye és ideje;
 • jogalany esetében - ha az V., a VI. és a VII. ponttal összhangban lévő átvilágítási eljárás eredményeként az Ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy Jelentendő Személynek minősül - a Jogalany neve, címe, tagállama vagy más állama és (ha ilyen van) az illetősége szerinti más, joghatósággal rendelkező terület, továbbá adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), valamint a Jelentendő Személy neve, lakcíme, az illetősége szerinti tagállam vagy más állam, adóazonosító szám (ha ilyennel rendelkezik), születési helye és ideje;
 • a jelentendő biztosítás azonosítója;
 • a biztosító neve és azonosító száma;
 • a visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés visszavásárlási értéke az adóév végén, illetve ha azt évközben lezárták lezárását megelőző napon.

Amennyiben az ügyfél elutasítja az adóügyi nyilatkozat vagy bármely OECD tagállami kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a biztosító az Aktv. alapján jogosult a szerződést „Nem dokumentált Számlaként” kezelni és arról adatszolgáltatást nyújtani az adóhatóság számára.[1] Az OECD tagállamok közötti információcsere fokozatosan valósul meg, a megállapodást aláíró országok listáját és az első információcsere időpontját az OECD honlapján (http://www.oecd.org) teszi közzé. (Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement and Intended First Information Exchange Date)

 

[2] Adóügyi illetőség: fejezi ki, hogy az ügyfél mely tagállammal áll adózás szempontjából a legközelebbi kapcsolatban, azaz mely állam felé tartozik adókötelezettséggel.

RSS

Tájékoztatjuk, hogy a nemzetközi automatikus adóügyi információcsere megvalósítása érdekében, a biztosító köteles az Európai Unió tagállamaiban, illetve más OECD tagállamban adóügyi illetőséggel[1] rendelkező ügyfelei illetőségvizsgálatára, valamint a Nemzeti Adó – és Vámhivatal részére történő adatszolgáltatásra, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény alapján (Aktv.).

 

A nemzetközi többoldalú megállapodás értelmében 2016. január 1-től kezdődően a biztosítónak vizsgálnia kell a biztosítási ajánlat aláírásakor, valamint a 2015. december 31-én már meglévő biztosítási szerződéseknél is a szerződő (ajánlattevő), valamint a biztosítási szolgáltatás teljesítésekor a kedvezményezett (továbbiakban együtt: Ügyfél) OECD tagállami adóügyi illetőségét, a természetes és jogi személyeket egyaránt. Az átvilágítás részletes szabályait az Aktv. 1. sz mellékletének II-VII. pontja tartalmazza.

Az OECD tagállami kapcsolatra utaló információk és az ügyfél erre vonatkozó nyilatkozata alapján, továbbá az ügyfél adataiban történő változás esetén is szükséges az ügyfél illetőségvizsgálata.

OECD tagállami kapcsolatra utaló információk

  

Természetes személyek esetében:

 • tagállami állandó lakcím
 • tagállami levelezési cím
 • tagállami telefonszám
 • meghatalmazott vagy képviselő tagállami lakcíme
 • rendszeres átutalási megbízás másik számlára
 • „postán maradó” vagy „kézbesítési megbízott” levelezési címre vonatkozó megbízás
 • ha az ajánlat felvétele során tagállami adókötelezettségről nyilatkozik


Egyéni vállalkozó, vagy gazdasági szervezet esetén:

 • tagállami székhely
 • tagállami cégbejegyzési hely
 • más tagállami cím (pl. telephely)
 • tényleges tulajdonos tagállami illetőségű
 • ha a cég képviselője adóügyi szempontból tagállami illetőségűnek vallja a céget/szervezetet

Amennyiben a szerződő adóilletőségében változás következik be, akkor azt azonnal, de legkésőbb a változás beálltától számított 15 napon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

A jelentéstételi kötelezettség kizárólag a tagállami adóilletőségű ügyfelek[2] visszavásárlási értékkel rendelkező biztosításaira terjed ki.

Ha a szerződő vagy a kedvezményezett arról nyilatkozik, hogy rendelkezik OECD tagállami adóilletőséggel, köteles megadni a biztosító számára a külföldi adóazonosítót.

Az illetőségvizsgálat eredményéről a biztosító éves adatszolgáltatás keretében, minden adóévet követő év június 30-ig köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) tájékoztatni az automatikus adóügyi információcsere teljesülése érdekében.

Az állami adóhatóság felé továbbított adatszolgáltatás tartalma (Aktv. 1.sz. melléklet I. Általános adatszolgáltatási szabályok):

 • a jelentendő biztosítás szerződőjének, kedvezményezettjének neve, címe, az illetősége szerinti tagállama vagy más állama, adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), továbbá magánszemély esetében születési helye és ideje;
 • jogalany esetében - ha az V., a VI. és a VII. ponttal összhangban lévő átvilágítási eljárás eredményeként az Ellenőrzést gyakorló egy vagy több személy Jelentendő Személynek minősül - a Jogalany neve, címe, tagállama vagy más állama és (ha ilyen van) az illetősége szerinti más, joghatósággal rendelkező terület, továbbá adóazonosító száma (ha ilyennel rendelkezik), valamint a Jelentendő Személy neve, lakcíme, az illetősége szerinti tagállam vagy más állam, adóazonosító szám (ha ilyennel rendelkezik), születési helye és ideje;
 • a jelentendő biztosítás azonosítója;
 • a biztosító neve és azonosító száma;
 • a visszavásárlási értékkel rendelkező biztosítási szerződés visszavásárlási értéke az adóév végén, illetve ha azt évközben lezárták lezárását megelőző napon.

Amennyiben az ügyfél elutasítja az adóügyi nyilatkozat vagy bármely OECD tagállami kapcsolatra utaló adat megadását, illetve a kért dokumentumok benyújtását, a biztosító az Aktv. alapján jogosult a szerződést „Nem dokumentált Számlaként” kezelni és arról adatszolgáltatást nyújtani az adóhatóság számára.[1] Az OECD tagállamok közötti információcsere fokozatosan valósul meg, a megállapodást aláíró országok listáját és az első információcsere időpontját az OECD honlapján (http://www.oecd.org) teszi közzé. (Signatories of the Multilateral Competent Authority Agreement and Intended First Information Exchange Date)

 

[2] Adóügyi illetőség: fejezi ki, hogy az ügyfél mely tagállammal áll adózás szempontjából a legközelebbi kapcsolatban, azaz mely állam felé tartozik adókötelezettséggel.